Regulamin

§ 1. Definicje


 1. Serwis - serwis internetowy www.ogloszenia-pyrzyce.pl
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, pełnoletnia (ukończony 18 rok życia) i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.
 3. Odwiedzający - dowolna osoba odwiedzająca Serwis, eksplorująca jego udostępnione publicznie zasoby
 4. Ogłoszeniodawca - Użytkownik umieszczający ogłoszenie w Serwisie
 5. Towar - rzecz, przedmiot, usługa lub prawo, które może być przedmiotem ogłoszenia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce w Serwisie, umożliwiające sporządzenie przez niego informacji o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu towaru.
 7. Regulamin - niniejszy dokument określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.
 8. Materiały - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach Serwisu

§ 2. Zasady funkcjonowania działu ogłoszenia


 1. Zabrania się dodawania jednakowych ogłoszeń.
 2. Ogłoszenia powinny być pisane zgodnie z zasadami polskiej gramatyki, ortografii i interpunkcji.
 3. Zabrania się dodawania ogłoszeń bez podania danych kontaktowych (nr telefonu lub e-mail).
 4. Zabrania się dodawania ogłoszeń reklamujących strony internetowe.
 5. Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:

  1. organów ludzkich,
  2. broni,
  3. narkotyków i materiałów pornograficznych,
  4. towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
  5. informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe,
  6. zarabiania poprzez odbieranie maili, itp.,
  7. towarów, które nie istnieją,
  8. konkurencyjnych do prowadzonej przez nas działalności,
  9. ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
  10. towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
  11. produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza,
  12. wszelkich materiałów, dokumentów, przedmiotów itp. których posiadanie bez stosownych zezwoleń jest nielegalne.
 6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

  1. treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
  2. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  3. za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane przez osoby trzecie,
  4. funkcjonowanie Serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 7. Ogłoszenia niezgodne z Regulaminem będą usuwane natychmiastowo, bez powiadomienia ogłoszeniodawcy.
 8. Osoba zamieszczająca ogłoszenie może usunąć je po kliknięciu na odnośnik otrzymany w wiadomości e-mail.

§ 3. Zamieszczanie zdjęć w ogłoszeniach


 1. Ogłoszeniodawca zamieszczając zdjęcia w serwisie jednocześnie oświadcza, że jest ich właścicielem lub posiada do nich prawa autorskie.
 2. Treść zdjęcia musi być ściśle związana z treścią ogłoszenia.
 3. Zdjęcia muszą być wykonane z dobrą jakością.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych zdjęć.
 5. Zdjęcia niezgodne z regulaminem będą usuwane, bez powiadomienia ogłoszeniodawcy.

§ 4. Rejestracja użytkownika w Serwisie


 1. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po poprawnym wypełnieniu, zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego oraz po potwierdzeniu swojego adresu mailowego za pomocą linku przesyłanego przez serwis na podany adres.
 2. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji przyszły użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 3. Zabrania się korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.

§ 5. Zasady ogólne korzystania z działu miniBlog


 1. Wpisy powinny być pisane zgodnie z zasadami polskiej gramatyki, ortografii i interpunkcji.
 2. Dodajemy tylko unikalne artykuły. Unikalność jest sprawdzana przez Administratora. Duplikaty będą usuwane.
 3. Zabrania się umieszczania wpisów reklamujących strony internetowe o pokrewnej tematyce.
 4. W każdym wpisie może pojawić się co najwyżej 6 linków do stron zewnętrznych. Jeśli będzie ich więcej, zostanie pierwsze 6, reszta zostanie usunięta. Linki muszą prowadzić do stron związanych z tematyką blogu i nienaruszające §4 pkt. 2 tego regulaminu.
 5. W wpisach zabrania się używania słów ogólnie uważanych za obraźliwe i wulgarne.
 6. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane natychmiastowo.
 7. Kilku krotne naruszenie regulaminu będzie skutkowało zablokowaniem miniBlogu okresowo lub całkowicie.
 8. Przyczyna zablokowania miniBloga zostanie podana do wiadomości użytkownika.

§ 6. Komentarze


 1. Zabrania się dodawania jednakowych komentarzy lub o zbliżonej treści, przez tego samego użytkownika, jeden pod drugim.
 2. Linki w komentarzach są zabronione.
 3. Wpisy o charakterze stricte reklamowym będą kasowane. Do tego służy dział Ogłoszenia.
 4. Komentarze powinny być pisane zgodnie z zasadami polskiej gramatyki, ortografii i interpunkcji.
 5. Moderator zastrzega sobie prawo do niewielkiej korekty wpisów, w przypadku stwierdzenia ewidentnych błędów ortograficznych, literówek, itp. Ewentualna korekta nie będzie w żaden sposób naruszała sensu wypowiedzi.
 6. W komentarzach zabrania się używania słów ogólnie uważanych za obraźliwe i wulgarne.
 7. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane natychmiastowo.

§ 7. Reklamacje


 1. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi Serwisu powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny (e - mail) oraz określać:

  1. Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. nazwę i typ usługi Serwisu oraz nr ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji ,
  4. ewentualne roszczenia wynikające z reklamacji.

 2. Reklamację składa się w terminie do 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług Serwisu wynikające z nieznajomości, bądź z nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 8. Ochrona danych osobowych


 1. Dane kontaktowe użytkowników Serwisu pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, są zabronione.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych.
 3. Użytkownik ma prawo dobrowolności podania swoich danych osobowych i korzystania z Serwisu.

§ 9. Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje redakcja Serwisu.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Serwisu obowiązuje od momentu jego opublikowania.

Apteka dyżurna

Apteka ""

Dyżurna apteka


lista aptek »
Reklama

Drogi użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że zmienieliśmy naszą Politykę Prywatności.

  Akceptuj